Missie en visie

Missie en doelstellingen

Het VGTC is hét kennis- en expertisecentrum rond de Vlaamse Gebarentaal. Wij willen de kennis over de Vlaamse Gebarentaal vergroten, verspreiden en toepassen door samenwerking tussen dove gebarentaligen, academici en professionelen binnen het veld. Op die manier verhogen wij de maatschappelijke erkenning van VGT en haar gebruikers.

De doelstellingen van het VGTC zijn:

 • Uitvoeren van eigen toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal en coördineren, stimuleren en ondersteunen van andere wetenschappelijke onderzoeksactoren
 • Ondernemen van acties ter ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal en ondersteunen van andere initiatieven van andere ontwikkelingsactoren
 • Actief ontsluiten van toegepast wetenschappelijk onderzoek en de kennis over de Vlaamse Gebarentaal naar dove gebarentaligen, brede maatschappij en de academische wereld toe
 • Optreden als informatiecentrum en aanspreekpunt voor binnenlandse en buitenlandse betrokkenen en belangstellenden rond de Vlaamse Gebarentaal

Het VGTC is hét kennis- en expertisecentrum rond de Vlaamse Gebarentaal. Wij willen de kennis over de Vlaamse Gebarentaal vergroten, verspreiden en toepassen door samenwerking tussen dove gebarentaligen, academici en professionelen binnen het veld. Op die manier verhogen wij de maatschappelijke erkenning van VGT en haar gebruikers.

De doelstellingen van het VGTC zijn:

 • Uitvoeren van eigen toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal en coördineren, stimuleren en ondersteunen van andere wetenschappelijke onderzoeksactoren
 • Ondernemen van acties ter ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal en ondersteunen van andere initiatieven van andere ontwikkelingsactoren
 • Actief ontsluiten van toegepast wetenschappelijk onderzoek en de kennis over de Vlaamse Gebarentaal naar dove gebarentaligen, brede maatschappij en de academische wereld toe
 • Optreden als informatiecentrum en aanspreekpunt voor binnenlandse en buitenlandse betrokkenen en belangstellenden rond de Vlaamse Gebarentaal

Visie en beleid

Het VGTC werkt aan zijn opdracht vanuit de volgende waarden en visie:

 • Wij beschouwen de Vlaamse Gebarentaal als een volwaardige taal met een eigen grammatica en een eigen woordenschat.
 • Wij beschouwen taal als een fundamenteel element in identiteitsvorming. (Talige) identiteiten zijn volgens ons echter dynamisch en contextafhankelijk: doven bewegen zich in verschillende gemeenschappen en kunnen zich met verschillende (taal)gemeenschappen identificeren.
 • Wij beschouwen de gemeenschap van VGT-gebruikers als een diverse taalgemeenschap. Vlaamse Gebarentaal is een taal die door verschillende groepen met andere graden van competentie gebruikt wordt, onder wie Dove moedertaalgebaarders, maar evengoed doven die pas op latere leeftijd VGT verwerven en horenden die VGT als moedertaal of als vreemde taal leren. Het VGTC verzet zich wel tegen hokjesdenken en beschouwt de verschillende groepen VGT-gebruikers niet als rigide categorieën.
 • Wij onderstrepen het belang van samenwerking tussen doven en horenden. Dit uit zich zowel in de samenstelling van de vzw als in de aanwerving van (betaalde) medewerkers.
 • Wij zijn overtuigd van de rijkdom van een tweetalige opvoeding ten opzichte van een opvoeding in één taal. Dit is het tegenovergestelde van de overheersende visie dat VGT enkel geleerd moet worden “als het nodig is”.
 • Wij zien VGT als een middel om een grotere maatschappelijke toegankelijkheid voor doven te bevorderen en vooral als een belangrijk element in het streven naar volwaardig burgerschap voor doven.