GDPR

Vlaams GebarentaalCentrum vzw hecht heel veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we u heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vlaams GebarentaalCentrum vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Als u deelneemt aan een bijeenkomst / onderzoek / opnames van het Vlaams GebarentaalCentrum vzw, of als u om een andere reden persoonsgegevens aan deze instanties verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of cam), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Gegevens die derden, met uw goedkeuring, aan ons overmaken, worden ook beschouwd als persoonsgegevens in lijn met ons privacybeleid.

 • Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vlaams GebarentaalCentrum vzw
Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen
info@vgtc.be 

 • Soort gegevens

In het kader van uw contacten met onze organisatie, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard en gebruikt):

 • persoonlijke identiteitsgegevens: voor- en familienaam, adres;
 • privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres;
 • rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender;
 • financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …);
 • beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)
 • Doel

Vlaams GebarentaalCentrum vzw verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
  • uitnodigen van één of ander evenement
  • uitnodigen voor een of ander onderzoek
  • uitnodigen voor de opnames
 • uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals betalingen en inningen te kunnen verwezenlijken.
 • tijdens de bijeenkomsten worden foto’s genomen. Indien u hierop niet wilt herkend worden, kunt u dit melden bij inschrijving of bij aanvang van de bijeenkomst. 
 • tijdens een onderzoek of opnames worden de video’s bewaard en eventueel verspreid. U krijgt daarvoor steeds een toestemmingsformulier.
 • Bewaren gegevens

Vlaams GebarentaalCentrum vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Vlaams GebarentaalCentrum vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan: tot de beëindiging van de samenwerking.

 • Inzagerecht, verwijdering en klachten

Via info@vgtc.be kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vlaams GebarentaalCentrum vzw zal u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als onze organisatie uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

Mocht u klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

 • Wijzigingen

Vlaams GebarentaalCentrum vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 01/09/2019.