Werkdocumenten

Het VGTC was -en is- ook vertegenwoordigd in verscheidene overleg- en werkgroepen, bijvoorbeeld bij de rondetafelgesprekken omtrent de onderwijsintegratie van dove kinderen en jongeren met behulp van (gebarentaal)tolken. In dit verband heeft het VGTC trouwens het initiatief genomen om met alle betrokkenen (scholen, CAB, Fevlado,...) samen te werken aan een (uitgebreide) tekst die dan aan de bevoegde instanties werd overgemaakt.In de voorbije jaren heeft het VGTC getracht op te treden als gesprekspartner en als bron van informatie voor de diverse overheden wanneer het ging over taalkundige (en socio-culturele) aspecten van Doof-zijn. Het VGTC was bijvoorbeeld betrokken bij de gesprekken die hebben geleid tot de resolutie van het Vlaams Parlement (dd. 05.05.1999) betreffende de problematiek van personen met een auditieve handicap.

Tot slot willen we nog wijzen op de rol van het VGTC als "informatie-verstrekker"; dit gebeurde onder meer in de vorm van het schrijven en verspreiden van werkdocumenten: