Ontstaan & Erkenning

Wat is het VGTC?

Binnen het VGTC ontmoeten leden van de Vlaamse Dovengemeenschap, personen werkzaam binnen diensten of organisaties gericht op doven en slechthorenden/de Dovengemeenschap en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek elkaar om te overleggen en om samen initiatieven te ontwikkelen. Deze initiatieven zijn vooral -maar niet uitsluitend- gericht op het onderwijs van en onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal.

Sinds januari 2008 is het Vlaams GebarentaalCentrum door de Vlaamse Overheid erkend als "kennis- en coördinatiecentrum voor de Vlaamse Gebarentaal". Tot de voornaamste taken van het VGTC behoren:

  • Uitvoeren van onderzoek naar de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal
  • Verspreiding van de resultaten van dat onderzoek in de vorm van rapporten (in het Nederlands en in VGT), lezingen, studiedagen, ...
  • Informatie verstrekken omtrent de Vlaamse Gebarentaal, aan Doven en horenden in eigen land, alsook ingaan op internationale vragen om informatie
  • Ondersteuning van projecten en initiatieven omtrent Vlaamse Gebarentaal van andere verenigingen en diensten.

Belangrijk is ook dat het Vlaams GebarentaalCentrum gesprekspartner wil zijn van Vlaamse en/of Belgische beleidslieden wanneer onderwerpen die verband houden met de taalkundige aspecten van de Dovengemeenschap besproken worden.

Ontstaan van het VGTC

De vzw Vlaams GebarentaalCentrum of VGTC werd opgericht in 1997. Deze vzw is in feite de officiële voortzetting van een stuurgroep die in 1995 opgericht werd door Cultuur voor Doven - nu Fevlado-Diversus - met de bedoeling vertegenwoordigers van de Vlaamse Dovengemeenschap (concreet: Fevlado en Cultuur voor Doven) en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek geregeld samen rond de tafel te brengen.

De oprichting was ook de uitdrukkelijke wens van de nationale commissie die in de periode 1996-1997 betrokken was bij het onderzoek naar de status van de Vlaamse Gebarentaal in het kader van het Europese Sign on Europe-project.

Erkenning VGT

In 2005 en 2006 is er hard gewerkt aan de voorbereiding van de erkenning van VGT. In januari 2005 is de petitie omtrent de erkenning van VGT met meer dan 71.000 handtekeningen door DAF (het DoofActieFront) aan het Vlaams Parlement overhandigd. In samenwerking met DAF en met Fevlado heeft de "werkgroep erkenning VGT" van het VGTC een document van toelichting uitgewerkt bij de aanvraag tot erkenning. Op 4 maart 2005 was er een vergadering met allerlei organisaties uit het veld met de vraag om het document te becommentariëren en - indien zij akkoord waren - te ondertekenen. Op die vergadering waren uitgenodigd: Fevlado, Fevlado-Diversus, Fevlado-Passage, Jong-Fevlado, CAB, VVTG, CORA, tolkenopleidingen, ODOK, VLOC, 't Signaal, vzw Welcom, Opdoss en De Teugel.

Op de hoorzitting in het Vlaamse Parlement op 21 april 2005 hebben Maartje De Meulder (DAF), Myriam Vermeerbergen (VGTC), Thierry Haesenne (Adviescommissie voor de Waals-Belgische Gebarentaal) en Filip Verstraete (Fevlado) getuigd voor de parlementaire Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Daar hebben zij o.a. uitleg gegeven over het document van toelichting en geantwoord op de vragen van de commissieleden.

Nadien zijn Helga Stevens, Nick Mouton, de "werkgroep erkenning VGT" van het VGTC, DAF en Fevlado beginnen werken aan een voorstel tot decreet i.v.m. de erkenning. Dat voorstel is tijdens een vergadering van de meerderheidspartijen besproken. Op die vergadering bleek dat er nog allerlei vragen waren, o.a. met betrekking tot het "Centrum voor Vlaamse Gebarentaal" dat opgericht zou moeten worden. Hieromtrent zijn enkele VGTC-medewerkers dan uitgenodigd voor een gesprek met het kabinet van Cultuur. Op 26 april 2006 werd het voorstel tot decreet goedgekeurd. In het najaar van 2006 en 2007 is gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten van het decreet en VGTC-medewerkers zijn hierbij nauw betrokken geweest.

Statuten

  • Aangepaste statuten (2012)