Missie & Visie

Missie

Het VGTC is hét kennis- en coördinatiecentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Het wil door een samenwerking tussen gebarentaalkundigen, de Dovengemeenschap en professionelen binnen het veld de kennis over VGT vergroten, verspreiden en toepassen om op die manier de maatschappelijke erkenning van VGT en haar gebruikers te verhogen.

Deze missie wil het VGTC realiseren:

  • door eigen wetenschappelijk onderzoek naar VGT en door het coördineren, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar VGT
  • door VGT verder te ontwikkelen en de ontwikkeling van VGT te ondersteunen (Dit impliceert niet dat VGT nog geen volwaardige taal is. Het VGTC wil echter de verdere evolutie en het ruimere gebruik van VGT bevorderen en ondersteunen.)
  • door leermiddelen te ontwikkelen met het oog op het onderwijzen van VGT
  • door op te treden als aanspreek- en contactpunt voor binnenlandse en buitenlandse betrokkenen en belangstellenden.

Visie

Het VGTC werkt aan zijn opdracht vanuit de volgende waarden en visie:

  • Het VGTC beschouwt de Vlaamse Gebarentaal als een volwaardige taal met een eigen grammatica en een eigen woordenschat.
  • Het VGTC beschouwt taal als een fundamenteel element in identiteitsvorming. (Talige) identiteiten zijn volgens ons echter dynamisch (cf. het concept “Deafhood”) en contextafhankelijk: doven bewegen zich in verschillende gemeenschappen en kunnen zich met verschillende (taal)gemeenschappen identificeren.
  • Het VGTC beschouwt de gemeenschap van VGT-gebruikers als een diverse taalgemeenschap. Vlaamse Gebarentaal is een taal die door verschillende groepen met andere graden van competentie gebruikt wordt, onder wie Dove moedertaalgebaarders, maar evengoed d/Doven die pas op latere leeftijd VGT verwerven en horenden die VGT als moedertaal of als een vreemde taal leren. Het VGTC verzet zich echter ook tegen hokjesdenken en beschouwt de verschillende groepen VGT-gebruikers niet als rigide categorieën.
  • Het VGTC onderstreept het belang van samenwerking tussen doven en horenden. Dit uit zich zowel in de samenstelling van de vereniging als in de aanwerving van betaalde medewerkers.
  • Het VGTC is overtuigd van de rijkdom van een tweetalige opvoeding ten opzichte van een opvoeding in één taal. Dit is het tegenovergestelde van de overheersende visie dat VGT enkel geleerd moet worden “als het nodig is”.
  • Het VGTC ziet VGT als een middel om een grotere toegankelijkheid van de maatschappij voor doven te bevorderen en vooral als een belangrijk element in het streven naar volwaardig burgerschap voor doven.

Beleidsplan 2012-2015

Het VGTC werd in 2012 opnieuw erkend door de minister van Cultuur als het expertise – en kenniscentrum omtrent Vlaamse Gebarentaal. Deze erkenning kwam er op basis van het ingediende beleidsplan 2012-2015. Dit plan beschrijft wat het VGTC in de vorige beleidsperiode (2008 – 2012) heeft gedaan en wat het centrum wil doen in de komende vier jaar. Je kan het document hieronder lezen.